MC Bio s.r.l

G-Fix skruer, 5mm, ø1.35

LC Squere (buet hode), 2 stk
Art.nr: 520029
Varemerke: MC Bio s.r.l