MC Bio s.r.l

LC Tuff Tack 3.0

3mm, Hode: ø2.5mm, 10 stk
Art.nr: 514022
Varemerke: MC Bio s.r.l